December 12: CN Thứ 3 Mùa Vọng

Thiếu Nhi hát lễ, ca đoàn được nghĩ