Tháng 12, 2009

December 5: CN Thứ 2 Mùa Vọng

Chủ Đề: Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Trông Chờ Chúa Đến (Lan Anh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/trongchochuaden. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongchochuadenBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongchochuadenBe2.mp3

Đáp Ca: Tv 125 (Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan) (Peter Trần)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv125petertran. pdf

Lễ Vật Hòa Bình
http://www.mautam.org/ftp/pdf/levathoabinh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/levathoabinhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/levathoabinhBe2.mp3

Hãy Quay Về (Peter Trần)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/hayquayve. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hayquayvebe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hayquayvebe2.mp3

Trông Đợi (Didier Rimaud)
http://mautam.org/ftp/pdf/trongdoi. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongdoiSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongdoiAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongdoiTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongdoiBass.mp3