Chủ Đề: Thiên Chúa nuôi sống dân Người

Trần Hoàn Vui Lên

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

 
ĐÁP CA: (TV. 144) Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, va thi ân cho chúng con được no nê. (Thái Nguyên)


 

Dâng Chúa Cuộc Đời

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

 

Suy Tưởng

Audio Bass Midi:

Audio Teno Midi:


 

Tiếng Hát Thiên Thu

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: