November 21: CN Chúa Kitô Vua

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Hoan Hô Vua Giê Su
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/hoanhovuagiesu_nao. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoanhovuagiesuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoanhovuagiesuBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 92) Chúa hiển trị và đầy vẻ uy linh (Liên Bình Định)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv92lienbinhdinh. pdf

Nén Hương Lòng (Viết Chung)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/NenHuongLong_vc. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nenhuonglongBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nenhuonglongBe2.mp3

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)
http://www.dinh.dk/pdf/layChualavua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/laychualavuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/laychualavuaBe2.mp3

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/LayChualavua.mp3

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/khuchattaon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khuchattaonBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khuchattaonBe2.mp3