November 14: CN Thứ 33 Quanh Năm

Chủ Đề: Ngày bế mạc

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/vedayhoinguoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vedayhoinguoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vedayhoinguoiBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 15) Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv15xuanminh. pdf

Dâng Ngài (Thy Yên)
http://www.dinh.dk/pdf/dangNgai. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangngaiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangngaiBe2.mp3

Trông Cậy Chúa (Phanxicô-Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/trongcayChua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongcaychuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trongcaychuaBe2.mp3

Từ Vực Sâu ( Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/TuVucSau2. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tuvucsauBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tuvucsauBe2.mp3