September 26: CN Thứ 26 Quanh Năm (Lễ Trung Thu)

Chủ Đề: Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời.

Lên Đền Thánh (Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/lendenthanh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lendenthanhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lendenthanhBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 18) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can..(Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv18migiang. pdf

(Alleluia hát dài hơn thường lệ vì có rướt sách tin mừng)

Thần Khí Chúa Sai Tôi (hát trước nghi thức)
http://www.catruong.com/baihat/thanhlinh/thankhichuasaitoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thankhichuasaitoidiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/thankhichuasaitoidiBe2.mp3

Tâm Tình Hiến Dâng (Oanh Sông Lam) (Sau nghi thức)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhhiendang. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tamtinhhiendangBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tamtinhhiendangBe2.mp3

Ca Khúc Trầm Hương (Dao Kim, Hùng Lân)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuctramhuong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cakhuctramhuongBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cakhuctramhuongBe2.mp3

Đường Hy Vọng (Trần Đăng Tuấn)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/DuongHyVong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/duonghyvongBe1.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/duonghyvongBass.mp3

Ánh Trăng Rằm (Thảo Vy-Hoàng Nam)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/anhtrangram. pdf

Audio Midi :

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/anhtrangram.mp3

Trăng Thu (Phạm Đức Huyến-Vũ Đình Ân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/trangthu. pdf

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/trangthu.mp3