September 12: CN Thứ 24 Quanh Năm

Chủ Đề: Hy sinh vác thập giá theo Chúa.

Vui Lên Anh Em (Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/vuilenanhem. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vuilenanhemSop.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vuilenanhemTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vuilenanhemBass.mp3

Đáp ca: (TV. 114) Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv114xuanminh. pdf

Hiến Dâng (Nguyễn Văn Trinh)
http://www.dinh.dk/pdf/hiendang. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hiendangSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hiendangAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hiendangNam.mp3

Liên Khúc: Tôi Tin- Lo Gì (Thành Tâm-Đức Dũng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/lktoitinlogi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lktoitinlogiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lktoitinlogiBe2.mp3

Tiếng Hát Thiên Thu (Dao Kim, Thiên Tân)
http://www.dinh.dk/pdf/tienghatthienthu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tienghatthienthuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tienghatthienthuBe2.mp3