September 05: CN Thứ 23 Quanh Năm

Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng chữa lành.

Đến Trước Nhan Ngài (Ngọc Linh)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/dentruocnhanngai. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dentruocnhanngaiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dentruocnhanngaiBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv145xuanminh. pdf

Dâng Chúa Trời (Phanxico)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/dangchuatroi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangchuatroiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangchuatroiBe2.mp3

Ephata (Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/Ephata. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ephataSop.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ephataTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ephataBass.mp3

Bài Ca Dâng Mẹ ( Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/baicadangme_kl. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicadangmeBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicadangmeBe2.mp3