August 29: CN Thứ 22 Quanh Năm

Chủ Đề: Yêu mến bằng cả tấm lòng.

Tiến Về Nhà Chúa
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/tienvenhachua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tienvenhachuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tienvenhachuaBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 14) Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv14xuanminh. pdf

Ơn Trời Cho Con (Nguyễn Văn Tuyên)
http://www.dinh.dk/pdf/onTroichocon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ontroichoconBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ontroichoconBe2.mp3

Tôi Thầm Tín (Lm Hoàng Đức)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/toithamtin. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/toithamtinBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/toithamtinBe2.mp3

Xin Vâng ( Mi Trầm)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/xinvang. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xinvangBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xinvangBe2.mp3