August 22: CN Thứ 21 Quanh Năm

Chủ Đề: Lời Chúa là lời hằng sống.

Lời Cha (Sơn Ca)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/loicha. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loichaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loichaBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv33R. pdf

Lời Thiêng (Xuân Tưởng)
http://www.cadoangloria.org/pdf/LoiThieng_xt. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loithiengBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loithiengBe2.mp3

Liên Khúc: Niềm xác tín của con- Lắng nghe lời Chúa (Nguyễn Văn Tuyên- Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/lkniemxactinlangngheloichua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lkniemxactinlangngheloichuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lkniemxactinlangngheloichuaBe2.mp3

Tạ Ơn Chúa
http://www.mautam.org/ftp/pdf/taonchua. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/taonchuaSop.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/taonchuaTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/taonchuaBass.mp3