August 15: CN Thứ 20 Quanh Năm

Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống.

Con Sẽ Bước Lên (Hoàng Phúc-Hoàng Ngô)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/consebuoclen. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/consebuoclenBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/consebuoclenBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Dâng Bánh (Nguyễn Duy Vi)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/DangBanh_ndv. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangbanhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangbanhBe2.mp3

LK: Tình Ngài Sưởi Ấm Lòng Con- Mình Máu Thánh (Nguyễn Duy- Thu Lâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/lktinhngaisuoiamlongconMinhmauthanh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lktinhngaisuoiamlongconMinhthanhchuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lktinhngaisuoiamlongconMinhthanhchuaBe2.mp3

Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/Medayonphuc-tt. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/medayonphucBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/medayonphucBe2.mp3