August 08: CN Thứ 19 Quanh Năm

Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống.

Đến Mà Ăn (Hoàng Kim)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/denmaan. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/denmaanBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/denmaanBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv33R. pdf

Lễ Dâng 2
http://www.catruong.com/baihat/dangle/LeDang(2). pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledang2Sop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledang2Alto.mp3

Audio Midi Bè Bass/Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledang2Bass.mp3

Chúa, Ngài đã đến (Lời Việt: Phanxicô)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuangaidaden. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuangaidadenSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuangaidadenAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuangaidadenTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuangaidadenBass.mp3

Mẹ Ơi ( Viễn Xứ )
http://www.mautam.org/weekly_songs/Meoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/meoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/meoiBe2.mp3