Tháng 8, 2009

August 1st: CN Thứ 18 Quanh Năm

Chủ Đề: Đức KiTô là bánh ban sự sống.

Con Hân Hoan (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/ConHanHoan_kl. pdf

Đáp ca: (TV. 77) Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. (Xuân Minh)

Bánh Thơm Rượu Nồng (Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/banhthomruounong-nd. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/banhthomruounongBe1.mp3

Audio Midi Bè2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/banhthomruounongBe2.mp3

Chúa Đã Yêu Con (Phạm Long)

http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuadayeucon

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadayeuconBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuadayeuconBe2.mp3

Lạy Đức Mẹ La Vang (Hoàng Vũ)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/LayDucMeLavang_hv. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/layducmelavangSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/layducmelavangAlto.mp3

Audio Midi Bè Bass/Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/layducmelavangBass.mp3