July 25: CN Thứ 17 Quanh Năm

Chủ Đề: Phép lạ bánh và cá.

Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/chungloicamta. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chungloicamtaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chungloicamtaBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 144) Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. (Thái Nguyên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv144thainguyen. pdf

Mọi Sự Con Có
http://www.dinh.dk/pdf/moisuconco. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/moisuconcoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/moisuconcoBe2a.mp3

Lời Cảm Mến (Viễn Xứ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loicammen. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loicammenBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loicammenBe2.mp3

Đường Đi Có Chúa
http://www.catruong.com/baihat/ketle/duongdicochua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/duongdicochuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/duongdicochuaBe2.mp3