July 18: CN Thứ 16 Quanh Năm

Chủ Đề: Người mục tử tốt lành.

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualamuctu-ndv. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chualamuctuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chualamuctuBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. (Liên Bình Định)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv22lienbinhdinh. pdf

Dâng Lễ Tạ Ơn
http://www.dinh.dk/pdf/dangletaon. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangletaonBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dangletaonBe2.mp3

Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng)
http://www.dinh.dk/pdf/dongxanhtho-chh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dongxanhthoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/dongxanhthoBe2.mp3

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)
http://thanhnhaconline.com/pdf/daocamediuhien. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/daocamediuhienBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/daocamediuhienBe2.mp3