July 11: CN Thứ 15 Quanh Năm

Chủ Đề: Đi rao giảng Tin Mừng.

Mọi Nẻo Đường ( Sr. Sourite)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/moineoduong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/moineoduongBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/moineoduongBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 84) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. (Peter Trần)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv84petertranRead. pdf

Muối Men Cho Đời ( Hồng Trần)
http://www.dinh.dk/pdf/muoimenchodoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/muoimenchodoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/muoimenchodoiBe2.mp3

Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 (Đinh Minh Hoàng- Đinh Công Huỳnh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/cavangtinhyeuchua2. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cavangtinhyeuchua2Be1.mp3

Audio Midi Bè2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cavangtinhyeuchua2Be2.mp3

Đem Tin Mừng (Martino)
http://www.catruong.com/baihat/ketle/DemTinMung_mr. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demtinmungBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demtinmungBe2.mp3