June 27: CN Thứ 13 Quanh Năm

Chủ Đề: Đức tin có tính cách chữa lành.

Chung 1 Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)
http://www.dinh.dk/pdf/chungmotniemtin. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chung1niemtinBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chung1niemtinBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 29) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv29xuanminh. pdf

Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm)
http://www.cadoangloria.org/pdf/ChangBietLayGi_tt. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/changbietlaygiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/changbietlaygiBe2.mp3

Con Tin Chúa Ơi (Duy Thiên)
http://www.dinh.dk/pdf/continChuaoi. pdf

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/continchuaoiSop.mp3

Audio Midi Teno: (note nhỏ)

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/continchuaoiTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/continchuaoiBass.mp3

Nhìn Lên Ảnh Mẹ (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nhinlenanhMe. pdf

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhinlenanhmeSop.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhinlenanhmeTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nhinlenanhmeBass.mp3