June 20: CN Thứ 12 Quanh Năm (Father’s Day)

Chủ Đề: Giữ vững niềm tin.

Liên kết trong tình mến
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/lienkettrongtinhmen. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lienkettrongtinhmenBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lienkettrongtinhmenBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 106) Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv106MiGiang. pdf

Xin Dâng 2 (Lm Ân Đức)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang2. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xindang2Be1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/xindang2Be2.mp3

Tình Chúa (Đỗ Thị Thức)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhChua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhchuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhchuaBe2.mp3

Tình Cha Yêu (Tin Yêu)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tinhchayeu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhchayeuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tinhchayeuBe2.mp3

Có Chúa Song Hành (Hải Ánh)
http://www.catruong.com/baihat/ketle/CoChuaSongHanh_ha. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cochuasonghanhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cochuasonghanhBe2.mp3