June 13: CN Mình Máu Chúa

Chủ Đề: Máu giao ước tẩy sạch tâm hồn.

Người Ơi Mau Tới (Mi Trầm)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/nguoioimautoi_mitram. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguoioimautoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguoioimautoiBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 115) Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. (Loan Hảo)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv115loanhao. pdf

Alleluia Mùa Quanh Năm

http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiaQN

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNSop.mp3

Audio Midi Dec:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNDec.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNBass.mp3

Mình Máu Thánh (Lê Quang)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/minhmauthanh. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/minhmauthanhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/minhmauthanhBe2.mp3

Chính Mình Máu Chúa (Tri Văn Trinh)
http://www.dinh.dk/pdf/chinhminhmauChua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chinhminhmauchuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chinhminhmauchuaBe2.mp3

Trong An Bình (Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/tronganbinh-nd. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tronganbinhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tronganbinhBe2.mp3