June 06: CN Chúa Ba Ngôi

Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhdanhBaNgoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vinhdanhbangoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vinhdanhbangoiBe2.mp3

Đáp ca: (TV.32) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. (hvh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv32hvh. pdf

Alleluia Mùa Quanh Năm

http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiaQN

Audio Midi Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNSop.mp3

Audio Midi Dec:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNDec.mp3

Audio Midi Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNAlto.mp3

Audio Midi Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNTeno.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiaQNBass.mp3

Kính Dâng 3 Ngôi (Tri Văn Vinh)
http://www.mautam.org/weekly_songs/kinhdangbangoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhdangbangoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhdangbangoiBe2.mp3

Vinh Quang Chúa (Hùng Lân)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangChua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vinhquangchuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/vinhquangchuaBe2.mp3

Lễ Xong Rồi (Thành Tâm)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/lexongroi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lexongroiBe1.mp3

Audio Midi Bè2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/lexongroiBe2.mp3