December 31: Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa. Lễ Trọng và Buộc (có Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính)

Nữ Vương Hòa Bình (Hải Linh)
http://www.dinh.dk/pdf/nuvuonghoabinh. pdf

Audio:

http://yeuthuongphucvu.com/updata/data/music/AlbumCD/MeLaVangVietNam/02.NuVuongHoaBinh.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nuvuonghoabinhBass.mp3

Audio Midi Bè Teno

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nuvuonghoabinhTeno.mp3

Đáp Ca: TV66, 2-3. 5. 6 và 8 (Ðáp: Xin Thiên Chúa xót thuong và ban phúc lành cho chúng con.) (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv66kl. pdf

Hương Thơm (Lm Vinh Hạnh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/huongthomVH. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthombe1.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthomteno.mp3

Audio Midi Bè Bass/Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthombass.mp3

Linh Hồn Tôi (Kim Long)
http://thanhnhaconline.com/pdf/linhhontoi1. pdf

Audio 01:

http://www.truyendao.net/thanhca/file_music/linhhontoi.mp3

Audio 02:

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/NgutNganTinhMe/01%20Linh%20hon%20toi.mp3

Video:

http://yeuthuongphucvu.net/VideoThanhCa/DangHoaKinhMe_VCD1/10.LinhHonToi.wmv

Ave Maria (Franz Schubert)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/avemarialatin. pdf

Audio Bè 1a:

http://truyendao.net/thanhca/CD-Avemaria-XinDangLoiCamTa/avemaria.wma

Audio Bè 1b:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanA/AveMaria_(MaiHuong).wma

Audio Bè 1c

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/XinVang4/08.AveMaria_NgocHue.mp3

Audio Bè 1d

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/AveMaria_ThanhCa3/01.AveMaria.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariaAlto.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariaBass.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariaTeno.mp3

Dâng Mẹ (Hoài Đức)
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/dangme. pdf

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca/file_music/Dang%20Me%20-%20Huong%20Lan.wma

Audio 02:

http://www.truyendao.net/thanhca/Den%20Ta%20Trai%20Tim%20Me%20-%20CD/Dang%20Me.wma

Audio 03:

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/TrungDong/ThienDuongCa3-TatCaConKinhDangMe/64K/01.DangMe-TrungDong.mp3

—–End Of Year 2008—–