December 25 & 27: Mừng Chúa Giáng Sinh & Lễ Thánh Gia

Khi đọc kinh Tin Kính tới câu “bởi phép Chúa thánh Thần… và đã làm ngươì” thì qùi gối. (December 25 only)

Adeste Fidels (Lời Việt: Hoài Chiên)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/adestefideles. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/DemThanhVoCung-QuocBao/DemNayLongSangDep(OComeAllYeFaithful)_QuocBao(DucTuan).mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/adestefidelsAlto.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/adestefidelsBass.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/adestefidelsTeno.mp3

Đáp Ca:
Đêm Thánh Vô Cùng (Nhạc: Franz Gruber, Lời: Hùng Lân) (December 25 only)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/demthanhvocung. pdf

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanS/SilentNight_FranzGruber-hl&hl(KhanhDu-LamTruong).wma

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/TiengChuongNgan/SilenNight_(AC-M).wma

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demthanhvocungAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demthanhvocungTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demthanhvocungBass.mp3

Đáp Ca: Tv 127 (Phúc thay những bạn nào tôn sợ chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người)(December 27 only)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv127thainguyen. pdf

Chúa đã sinh ra (Thành Tâm) (December 25 Only)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadasinhra. pdf

Audio 01:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Chuadasinhra.mp3

Audio 02:

http://kitovua.org/code/Chirstmas%2007/Chua%20Da%20Giang%20Tran.mp3

Trong máng cỏ (Cung Thương)
http://www.dinh.dk/pdf/trongmangco. pdf

Audio:

http://kitovua.org/code/Chirstmas%2007/Trong%20Mang%20Co%20Don%20So.mp3

Đêm Hồng Ân (Nhạc : Adolphe C. Adam (1847), Lời Việt: N.V)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/demhonganOholynight. pdf

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/AChristmasCelebration/OHolyNight_(CelticWoman).wma

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanDD/DemLinhThanh(OHolyNight)_MyTam.wma

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganteno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/demhonganbass.mp3

Tiếng Hát Thiên Thần (Lời Việt: Lm Hoàng Diệp)
http://www.dinh.dk/pdf/tienghatthienthan. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanT/TiengHatThienThan_(TamCaAoTrang).wma

A Bach Merry Christmas (Arranged by Arthur Frackenpohl)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/abachmerrychristmas. pdf

Audio Midi Bè Soprano:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/abachSop.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/abachAlto.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/abachBass.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/abachTeno.mp3

Hang Bê Lem (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/noel/HangBelem. pdf

Audio 01:

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/LayChuaConDay/02.HangBelem.mp3

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/HangBeLem/HangBelem_hl-mc(TranThuHa).wma