November 24: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tiếng Nhạc Oai Hùng (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/tudao/tiengnhacoaihung. pdf

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TonVinhCacThanhTuDaoVN/B4.TiengNhacOaiHung_hl_CaDoanLaVangPortland.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.info/DaiLeGiaoHoi/LePhongThanh117ViTuDaoVietNam/TiengNhacOaiHung(3be)_hl-ndl_CaDoanTHVN.mp3

Audio Midi Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tiengnhacoaihungbass.mp3

Đáp Ca TV 125: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv125migiang. pdf

Hương Thơm (Vinh Hạnh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/huongthomVH. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthombe1.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthomteno.mp3

Audio Midi Bè Bass/Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthombass.mp3

Bài Ca Ngàn Trùng (Kim Long-Hoàng Khánh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/baicangantrung. pdf

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/ThienCung3-ChungNhanTinhYeu/04.BaiCaNganTrung_kl_CDTC.mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/TinhCha-HoangOanh/05.BaiCaNganTrung_kl_HoangOanh.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicangantrungAlto.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/baicangantrungbass.mp3

Mừng Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam
http://www.mautam.org/ftp/pdf/mungchuthanhtudaovn. pdf

Audio Midi bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/mungchuthanhtudaobe1.mp3

Audio Midi bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/mungchuthanhtudaobe2.mp3