November 22: CN Lễ Chúa Kitô Vua

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Hoan Hô Vua Giê Su
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/hoanhovuagiesu_nao. pdf

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. (Mẫu Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv22mautam. pdf

Hương Thơm (Vinh Hạnh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/huongthomVH. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthombe1.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthomteno.mp3

Audio Midi Bè Bass/Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthombass.mp3

Giê Su Vua (Huyền Linh)
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/Giesuvua_huyenlinh. pdf

Audio:

http://www.kitovua.org/images/stories/audio/Oi%20GieSu.%20Bon%20Mang.mp3

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)
http://thanhnhaconline.com/pdf/khuchattaon. pdf

Audio:

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/DangNgai/08.KhucHatTaOn_HopCa.mp3