November 15: CN Thứ 33 Quanh Năm

Chủ Đề: Biết làm sinh lợi nén bạc Chúa giao phó.

Đến Trước Nhan Ngài (Ngọc Linh)
http://thanhnhaconline.com/pdf/dentruocnhanngai. pdf

Audio:

http://www.honganchoir.com/songs/recording/DenTruocNhanNgai.mp3

Đáp ca: (TV. 127) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (Mẫu Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv127mautam. pdf

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/TuaLanTramHuong_dvh. pdf

Audio:

http://www.honganchoir.com/songs/recording/TuaLanTramHuong.mp3

Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/hopxuong/tantunghongan. pdf

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/BaiHatCaDoanThienThanTheHien/TanTungHongAn_VuDinhTrac-HaiLinh(CaDoanThienThan).wma

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca/file_music1/Tan_tung_hong_an.wma

Mẹ Từ Bi (Minh Trân)
http://thanhnhaconline.com/pdf/metubi. pdf

Audio:

http://www.truyendao.net/thanhca/Den%20Ta%20Trai%20Tim%20Me%20-%20CD/Me%20tu%20bi.wma