Tháng Các Đẳng Linh Hồn

Chủ Đề: Các Đẳng Linh Hồn (Đổi Giờ lui lai)

Ca Nhập Lễ
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/CaNhapLe. pdf

Audio:

http://www.kitovua.org/images/stories/audio/Lay%20Chua%2011-02-08.mp3?file=91226020000389.mp3

Đáp ca: (TV 22) (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv22migiang2. pdf

Hãy Tiếp Nhận Con (Hùng Lân)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/HayTiepNhanCon_hl. pdf

Audio 01:

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/HongAnThienChua_-_NguyenHongAn/64K/05.HayTiepNhanCon_-_NguyenHongAn.mp3

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/BaiHatMember/khanhrau/HayTiepNhanCon_hl(NguyenSonKhanh).wma

Lời Nguyện Chiều Buông (Bảo Toàn)
http://www.mautam.org/weekly_songs/loinguyenchieubuong. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Loinguyenchieubuong.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loinguyenchieubuongbe2.mp3

Từ Chốn Luyện Hình
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/TuChonLuyenHinh. pdf