Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất

Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/daucotinhyeuthuong. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Daucotinhyeuthuong.mp3

Đáp ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv17migiang. pdf

Bài Ca Yêu Thương (Từ Duyên)
http://www.mautam.org/weekly_songs/baicayeuthuong. pdf

Lời Chúa Dạy (Viết Sơn)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loichuaday. pdf

Hoa Mân Côi (Kim Long)
http://www.kitovua.net/pdfsong/hoamancoi_kimlong. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/file_music1/HoaManCoi_HaiPhuong.wma