Chủ Đề: Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người

Vui Lên Anh Em (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/weekly_songs/vuilenanhem. pdf

Đáp ca: (TV. 95) Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.(hvh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv95. pdf

Của Lễ Đơn Sơ (Viết Chung)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/CuaLeDonSo. pdf

Audio Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cualedonsobe1.mp3

Audio Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cualedonsobe2.mp3

Từ Thưở Hoang Sơ (Miên Ly)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/TuThuoHoangSo. pdf

Audio Bè 1a:

http://www.kitovua.org/images/stories/audio/Tu%20Thuo%20Hoang%20So%20080908.mp3?file=181223858322217.mp3

Audio Bè 1b:

http://truyendao.net/thanhca/phinguyen/Track05.wma

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tuthuohoangsobe2.mp3

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/ChuoiNgocVangKinh_pdh. pdf

Audio 01:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuoingocvangkinh.wma

Audio 02:

http://truyendao.net/filemusic/ChuoiNgocVangKinh.mp3

Audio 03:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/BaiHatCaDoanThienThanTheHien/ChuoiNgocVangKinh_PhamDucHuyen(CaDoanThienThan).wma