CN Thứ 27 Quanh Năm Bổn Mạng Giáo Đoàn – Ca Đoàn Mẫu Tâm

Chủ Đề: Chung tay xây đắp Nước Trời.

Nữ Vương Hòa Bình (Hải Linh)
http://www.dinh.dk/pdf/nuvuonghoabinh. pdf

Audio:

http://yeuthuongphucvu.com/updata/data/music/AlbumCD/MeLaVangVietNam/02.NuVuongHoaBinh.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nuvuonghoabinhBass.mp3

Audio Midi Bè Teno

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nuvuonghoabinhTeno.mp3

Đáp ca: (TV. 79) Vườn nho của Chúa là nhà Israel. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv79. pdf

Hương Thơm (Lm Vinh Hạnh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/huongthomVH. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthombe1.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthomteno.mp3

Audio Midi Bè Bass/Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongthombass.mp3

Cảm Mến Hồng Ân (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/cammenhonganKL. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cammenhonganbe1.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cammenhonganAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno/Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cammenhonganTeno.mp3

Ave Maria (Franz Schubert)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/avemarialatin. pdf

Audio Bè 1a:
[music]http://truyendao.net/thanhca/CD-Avemaria-XinDangLoiCamTa/avemaria.wma[/music]

Audio Bè 1b:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanA/AveMaria_(MaiHuong).wma

Audio Bè 1c

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/XinVang4/08.AveMaria_NgocHue.mp3

Audio Bè 1d

http://thanhcacongdong.com/Music_Album/AveMaria_ThanhCa3/01.AveMaria.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariaAlto.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariaBass.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariaTeno.mp3

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/KinhChieu_nd. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhchieube1.mp3

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhchieuTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass/Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/kinhchieubass.mp3