Chủ Đề: Sống chính trực và vâng phục

Cửa Công Chính (Kim Long-Hoàng Khánh)
http://www.mautam.org/weekly_songs/CuaCongChinh_hk. pdf

Đáp ca: (TV. 24) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa. (Kim Long)
http://www.mautam.org/weekly_songs/Tv24_kl. pdf

Con Không Có Gì (Lm Hoàng Kim)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/conkhongcogi. pdf

Sống Trong Niềm Vui (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/weekly_songs/songtrongniemvui. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/Thanh%20Ca%20-%2032K/045_SONG%20TRONG%20TINH%20YEU.wma

Video:

http://truyendao.net/thanhca1/FileKaraoke/TinhYeuLaLeSong/SongTrongNiemVui_NguyenDuy(MyHuyen).wmv

Nguồn Cậy Trông[/color] (Hoàng Vũ)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/nguoncaytrong_hv. pdf

Video:

http://truyendao.net/thanhca1/FileVideo/MotDoiTriAn/NguonCayTrong_hv(HangNga-LeQuyen).wmv