2015 gallery

2015 gallery

02/21 – New Year Party

04/04 – Easter Mass
08/08 – Camping at Toro Park
10/10 – Lễ Bỗn Mạng
11/21 – Lễ Các Thánh Tử Đạo

12/24 – Christmas Mass

google photos

12/27 – Christmas Party